Kategóriák
Hírlevél
TOP termékek
Termékajánló
Tanúsítvány
SSL Certificate
Házhozszállítás

Termék részletek


Mi a helyes válasz, ha a Föld jövője a tét?

Mi a helyes válasz, ha a Föld jövője a tét?
2 200 Ft
Szerzők: Norman Myers – Julien L. Simon
  • Soha ko­ráb­ban nem volt ilyen nagy a vé­le­mény­kü­lönb­ség az em­bert kö­rül­ve­vő földi kör­nye­zet vélt vagy va­ló­di vál­sá­gá­ról, mint nap­ja­ink­ban. Nor­man Myers, a ki­tün­te­tett kör­nye­zet- és ter­mé­szet­vé­dő és Ju­li­an Simon, a Ma­ry­land Egye­tem köz­gaz­dá­sza, a kör­nye­zet­vé­del­mi moz­gal­mak szkep­ti­kus kri­ti­ku­sa két vég­pon­ton he­lyez­ked­nek el. Ez a könyv a Co­lum­bia Egye­te­men 1992 ok­tó­be­ré­ben tar­tott élő, pro­vo­ka­tív vi­tá­juk át­ira­ta. A szer­zők rész­le­te­sen ki­fej­tik ál­lás­pont­ju­kat, majd vá­la­szol­nak egy­más ér­ve­i­re és el­len­ér­ve­i­re, va­la­mint né­hány kö­zön­ség­kér­dés­re. Vajon a vi­lá­gunk tör­té­nel­mi örök­ség-e, ame­lyet éppen tel­jes el­pusz­tí­tás­sal fe­nye­ge­tünk, ha nem vál­toz­ta­tunk az erő­for­rá­so­kat ki­hasz­ná­ló ed­di­gi mód­sze­re­in­ken? Vagy a kör­nye­zet­vé­dők vak­lár­mát csap­nak, és alá­be­csü­lik a ter­mé­szet ön­fenn­tar­tó ké­pes­sé­gét és az em­be­ri­ség al­kal­maz­ko­dó­kész­sé­gét? Vajon va­ló­ban ag­gód­nunk kell-e a fajok ki­ha­lá­sa miatt? Ké­pe­sek va­gyunk-e új erő­for­rá­so­kat ta­lál­ni, vagy az egyre fo­gyó­kat he­lyet­te­sí­te­ni?
  • Cikkszám
    ZK-079
    Tömeg
    380 g/db
Webáruház készítés