Kategóriák
Hírlevél
TOP termékek
Termékajánló
Tanúsítvány
SSL Certificate
Házhozszállítás

Termék részletek


A fele elfogyott

A fele elfogyott
3 200 Ft
Szerző: Jeremy Leggett
  • Baj van ugyan, de van meg­ol­dás - így fog­lal­hat­juk össze rö­vi­den e könyv tar­tal­mát. Baj van, sőt a baj itt van, mert ki­me­rü­lő­ben van­nak az olaj- (és a gáz-)kész­le­tek, mi­köz­ben nö­vek­szik az ener­gia­szük­ség­let, és ez az el­lent­mon­dás a glo­bá­li­san össze­fo­nó­dó vi­lág­pi­ac el­ke­rül­he­tet­len össze­om­lá­sát vonja maga után. Mikor 2008 már­ci­u­sá­ban nyom­dá­ba adjuk e köny­vet, az olaj hor­dón­kén­ti ára már meg­ha­lad­ja az ed­di­gi ma­xi­mu­mot (ami 1980 áp­ri­li­sá­ban 103,76 USD volt): mára 105,47 USD - és ki tudja, mennyi lesz, mikor a ked­ves Ol­va­só ke­zé­be veszi köny­vün­ket. Per­sze nem elő­ször hal­lunk ilyes­mi­ről, de rit­kán ilyen hi­te­le­sen. A geo­ló­gus szer­ző, aki pro­fesszor­ként, ku­ta­tó­ként és olaj­ipa­ri ta­nács­adó­ként mű­kö­dött, pár éve egy nap­ener­gi­á­val fog­lal­ko­zó céget ala­pí­tott, mely a nagy-bri­tan­ni­ai cégek top 100-as rang­so­rá­nak kö­zép­me­ző­nyé­hez tar­to­zik. Tehát nem­csak írás, ta­ní­tás és ta­nács­adás, hanem valós, kö­rül­te­kin­tő is­me­re­tek alap­ján való cse­lek­vés, a meg­te­he­tő meg­té­te­le a dol­gunk - ez ennek a könyv­nek és a szer­ző­nek az üze­ne­te. A glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés­sel kap­cso­la­tos po­li­ti­ká­ról eddig szü­le­tett leg­jobb könyv. Sun­day Times Rész­le­tes, fi­no­man ki­egyen­sú­lyo­zott, bi­za­ko­dó­an op­ti­mis­ta és végső soron le­het­sé­ges vízió arról, hogy az ener­gia­fel­hasz­ná­lás nö­vek­vő ha­té­kony­sá­ga és a meg­úju­ló ener­gia­for­rá­sok el­ve­zet­het­nek egy öko­ló­gi­ai szem­pont­ból élet­ké­pes, in­kább lágy, mint ke­mény lan­do­lás­hoz. Le­nyű­gö­ző és ugyan­ak­kor fesz­te­len ol­vas­mány, amit kö­te­le­ző­vé kel­le­ne tenni po­li­ti­ku­sok és ter­ve­zők szá­má­ra. Syd­ney Mor­ning He­rald Meg­döb­ben­tő ol­vas­mány... A szer­ző olyan erő­vel és szen­ve­déllyel tárja elénk ér­ve­it, hogy ál­lí­tá­sai a kri­ti­kus ol­va­só szá­má­ra is ki­ke­rül­he­tet­le­nek. Leg­gett nem Cas­sand­ra, hanem év­ti­ze­des ta­pasz­ta­la­tok­kal ren­del­ke­ző ku­ta­tó. Jö­vőnk­re vo­nat­ko­zó ja­vas­la­tai re­mél­he­tő­leg el­in­dít­ják a már szin­te be­kö­szön­tött glo­bá­lis ener­gia­vál­ság meg­ol­dá­sá­ra vo­nat­ko­zó cse­lek­vést is. In­de­pen­dent --- JE­REMY LEG­GETT geo­ló­gia­ta­nár­ként kezd­te pá­lya­fu­tá­sát az Im­pe­ri­al Col­l­e­ge-ban, ahol az olaj­kő­ze­tek és az ősi óce­á­nok ku­ta­tá­sá­val fog­lal­ko­zott, mi­köz­ben olaj­tár­sa­sá­gok ré­szé­re írt szak­ér­tői vé­le­mé­nye­ket. Mivel a klí­ma­vál­to­zás egyre na­gyobb ag­go­da­lom­mal töl­töt­te el, 1989-ben csat­la­ko­zott a Green­pe­ace-hez. Itt hét évig dol­go­zott, ele­in­te az ang­li­ai rész­leg ve­ze­tő ku­ta­tó­ja­ként, majd ké­sőbb a klí­ma­vál­to­zás­sal kap­cso­la­tos ügyek­ben nem­zet­kö­zi kor­tes­ként. Ma a Sol­ar­cent­ury, az Egye­sült Ki­rály­ság leg­na­gyobb füg­get­len nap­ener­gia-ele­me­ket gyár­tó vál­la­la­tá­nak ve­zér­igaz­ga­tó­ja, az Egye­sült Ki­rály­ság kor­má­nya meg­úju­ló ener­gi­ák­kal fog­la­ko­zó ta­nács­adó tes­tü­le­té­nek tagja, és a világ első, meg­úju­ló ener­gi­ák­kal fog­lal­ko­zó magán be­fek­te­té­si alap­já­nak igaz­ga­tó­ja. A szén­há­bo­rú (The Car­bon War) című első köny­vét a Sun­day Times egy­sze­rű­en így jel­le­mez­te: „a glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés­sel kap­cso­la­tos po­li­ti­ká­ról eddig szü­le­tett leg­jobb könyv".
  • Cikkszám
    ZK-077
    Tömeg
    380 g/db
Webáruház készítés